Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Mensen met een verstandelijke beperking, met psychische problemen of schulden lukt het niet altijd zelf om hun financiën te regelen. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is daarvoor een beschermingsmaatregel. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen, creëert inzicht, beschermt de cliënt en zorgt dat er (financiële) rust ontstaat.

Wat doet een bewindvoerder van Reeling?

Een bewindvoerder van Reeling brengt het leven van een cliënt administratief op orde. Belangrijke taken zijn het beheer van inkomen en vermogen, het betalen van de vaste lasten en het leefgeld. Naast het voeren van de administratie worden de belastingzaken geregeld, verzekeringen afgesloten, eventuele schulden opgelost en inkomenstoeslagen aangevraagd. Over het geheel legt de bewindvoerder verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.

Wat kost een bewindvoerder?

De bewindvoering wordt betaald door degene die de bewindvoering nodig heeft. De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Als een cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kan door de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden om de kosten voor bewindvoering geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.

Waarom een bewindvoerder van Reeling?

  • Een vast aanspreekpunt, geen assistenten
  • Zorgvuldig en deskundig
  • Regionaal georiënteerd
  • 21 jaar bewindvoerderservaring

Bestaat vrijwillig bewind?

Nee, vrijwillig bewind is geen juridische maatregel of term maar wordt wel vaak gebruikt door cliënten en zorgverleners. Iemand kan voor zichzelf het bewind aanvragen, maar de rechter bepaalt of het bewind kan starten. Hetzelfde geldt voor de opheffing van het bewind. Bewindvoering kan dus niet vrijwillig worden opgeheven want de rechter moet opnieuw toetsen of de noodzaak voor bewind niet langer bestaat. Soms wordt budgetbeheer of inkomensbeheer bedoeld met vrijwillig bewind. Maar ook dit is geen juridische beschermingsmaatregel en daaraan komt geen kantonrechter te pas.

Hoelang duurt een bewind?

Binnen de doelgroep van Reeling wordt het bewind meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Op voorhand is namelijk lastig in te schatten wanneer de (psychische) gezondheidssituatie weer optimaal is en eventuele financiële problemen zijn opgelost. Het bewind wordt periodiek geëvalueerd en duurt zo lang als het nodig is. Gaat het beter en kan de cliënt zelf zijn financiële belangen weer behartigen, dan werken we naar financiële zelfredzaamheid en dienen we een opheffingsverzoek bij de kantonrechter in.

Zijn er altijd schulden bij bewindvoering?

Nee, het merendeel van onze cliënten heeft geen schulden. Als er toch betalingsachterstanden of schulden zijn, brengt de bewindvoerder deze in kaart. Ook bewaakt de bewindvoerder de beslagvrijevoet en regelt een eventuele aanvraag voor schuldhulpverlening.

0
cliënten reeds geholpen
0
bewindvoerders in dienst
0
aanspreekpunt

Kan de bewindvoerder aankopen ongedaan maken?

Ja, een bewindvoerder kan consumentenkopen terugdraaien als de verkopende partij wist of had kunnen weten van het bewind. Dat kan bijvoorbeeld doordat een cliënt staat geregistreerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) of wanneer de verkopende partij geïnformeerd is over het bewind. Cliënten met schulden komen automatisch in het CCBR. Cliënten zonder schulden maar met een verhoogd risico op schulden of financieel misbruik, kunnen op verzoek worden geregistreerd.

Wat is het verschil met WSNP-bewind?

WSNP-bewind start wanneer er een Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wordt uitgesproken. Dit is vaak niet van toepassing voor cliënten van Reeling omdat onze meeste cliënten niet in een problematische schuldensituatie verkeren. De WSNP duurt in principe 3 jaar en kan parallel lopen met bewindvoering. Reeling biedt geen diensten aan in het kader van de WSNP, behalve dat we enkele verplichtingen van de cliënt overnemen zoals de financiële informatievoorziening en de boedelafdracht.

Wat gebeurt er met het bewind bij overlijden?

Het bewind eindigt bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. De kantonrechter heeft dan geen andere bemoeienis meer dan een laatste financiële verantwoording in ontvangst te nemen, de zogenaamde eindrekening en verantwoording. Het regelen van een uitvaart of de afwikkeling van de nalatenschap is geen bewindvoerderstaak. Daarom zien de bewindvoerders van Reeling het als één van hun taken om tijdens de bewindvoering de wensen van de cliënt met betrekking tot de laatste levensfase en de periode daarna in kaart te brengen. Uiteraard  inclusief het financiële plaatje.

Kan bewindvoering ook samen met mentorschap of curatele?

Bewindvoering kan wel samen met mentorschap, maar niet met curatele. Bij Reeling worden bewindvoering en mentorschap altijd gescheiden in twee personen. Het gaat namelijk om taken en verantwoordelijkheden die erg divers zijn. Een bewindvoerder is vooral financieel-juridisch onderlegd, terwijl een mentor vooral psychosociaal onderlegd is. Door de grote verschillen zijn wij overtuigd dat het beter is om beide functies door twee specialisten te laten uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard in goed onderling overleg.

Wie stelt en bewaakt de kwaliteit?

Voor Reeling gelden drie soorten kwaliteitseisen:
1.    De Rechtspraak met landelijke organisatorische kwaliteitseisen
2.    De kantonrechter met dossierinhoudelijke kwaliteitseisen
3.    De extra kwaliteitseisen van Reeling

Daarvoor heeft Reeling een intern kwaliteitssysteem opgezet waarbij de dossiers op 91 punten worden gecontroleerd. Onze kwaliteitsmanager is verantwoordelijk om een optimale kwaliteit te kunnen waarborgen.

Meer weten over professionele bewindvoering bij Reeling?

Neem contact met ons op of lees een interview met bewindvoerder Joyce.

Nog meer informatie over bewindvoering ziet u in de korte voorlichtingsfilm van de rechtspraak.