Mentorschap

Een mentor van Reeling

Mensen met een verstandelijke beperking, met psychische problemen of dementie lukt het niet altijd zelf om hun belangen te behartigen als het gaat om verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Een mentor van Stichting Reeling Mentorschap behartigt de zorgbelangen, staat naast de cliënt en heeft altijd oog voor de kwaliteit van zorg en leven.

Josephine Verhaeren is mentor bij Reeling.

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die niet goed voor hun eigen zorgbelangen kunnen opkomen. Een mentor wordt ingezet als niemand in de nabije omgeving van de cliënt deze belangen kan behartigen en wordt aangesteld door de rechter.

Wat doet een professionele mentor?

De mentor van Reeling behartigt de persoonlijke, niet-financiële belangen. Onze mentoren staan naast de cliënt en kijken wat de behoefte is op zorggebied. We zijn aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder, leggen het medische beleid vast samen met de arts, bespreken het zorgplan en controleren of de doelen hieruit worden behaald. De mentor heeft een regiefunctie en zet in op de kwaliteit van de zorg én leven voor de cliënt. We zijn er trots op dat onze mentoren op alle niveaus in de zorg ervaring hebben en deskundig zijn.

Wat doet een professionele mentor niet?

Er heerst regelmatig verwarring over de rol en verantwoordelijkheid van een professionele mentor. Een professionele mentor is geen maatje of begeleider. Dat betekent dat wij niet meegaan met uitstapjes en geen kleding of verzorgingsartikelen kopen. Ook gaan we niet met ieder doktersbezoek mee ter begeleiding. Tenslotte houden de mentoren zich afzijdig van de financiën want daarvoor hebben we bewindvoerders in dienst en zijn we niet bevoegd om onze cliënten in te schrijven bij de gemeente.

Waarom een mentor van Stichting Reeling Mentorschap?

Eén van de mentoren bij Reeling: “Als mentor sta ik altijd naast de cliënt. Samen kijken we naar zijn of haar zorgbehoefte. Als een cliënt bijvoorbeeld geen eigen netwerk heeft, bepalen we met wie overleg gevoerd wordt en wie de verantwoording neemt.” In veel gevallen is de mentor dat. Een mentor is er alleen bij leven. “Het is belangrijk om zo precies mogelijk te weten wat de cliënt wil, daarom is een goede band erg belangrijk.”

Wat kost de hulp van een professionele mentor?

Het mentorschap wordt betaald door degene die het mentorschap nodig heeft. Vaak verloopt deze betaling via de bewindvoerder. De tarieven voor mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klik hier voor de tarieven mentorschap 2021. Als de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kan Bijzondere Bijstand aangevraagd worden om de kosten voor mentorschap geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.

0
cliënten
0
professionele mentoren
0
jaar ervaring in de zorg

Hoelang duurt een mentorschap?

Binnen de doelgroep van Reeling wordt het mentorschap meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Op voorhand is namelijk lastig in te schatten wanneer de  gezondheidssituatie weer optimaal is. Gaat het beter en kan de cliënt weer zelf zijn zorgbelangen behartigen, dan dienen we een opheffingsverzoek bij de kantonrechter in.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Het mentorschap eindigt bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. Het regelen van een uitvaart of de afwikkeling van de nalatenschap is geen taak voor de mentor. Daarom is één van onze belangrijkste mentorschapstaken om zo precies mogelijk te weten wat de cliënt wil. Bij leven zorgen wij ervoor dat de wensen rondom de laatste levensfase, het overlijden en de uitvaart zo goed mogelijk in kaart worden gebracht.

Kan mentorschap ook samen met bewind of curatele?

Mentorschap kan wel samen met bewindvoering, maar niet met curatele. Bij Reeling worden mentorschap en bewindvoering altijd gescheiden in twee personen. Het gaat om taken en verantwoordelijkheden die erg divers zijn. Een mentor is vooral psychosociaal onderlegd, terwijl de bewindvoerder vooral financieel-juridisch onderlegd is. Door de grote verschillen zijn wij overtuigd dat het beter is om beide functies door twee specialisten te laten uitvoeren. Indien de financiële specialist buiten Reeling is, bijvoorbeeld bij een ander bewindvoerderskantoor of inkomensbeheerder, kan Reeling toch optreden als mentor.

Meer informatie?

Meer weten over professioneel mentorschap van Stichting Reeling? Neem dan contact met ons op.