Curatele

Wat is curatele?

Curatele is de meest zware beschermingsmaatregel voor mensen die niet zelf voor hun persoonlijke en financiële belangen kunnen opkomen. De client wordt dan handelingsonbekwaam. De curator is verantwoordelijk voor alle handelingen en kan deze ook ongedaan maken. Het gaat om alle handelingen zoals de aankoop van een wasmachine, maar ook trouwen, een testament opstellen, een bedrijf inschrijven of een auto op naam zetten.

Curatele of combi bewind en mentorschap?

Curatele lijkt op de combinatie van bewindvoering en mentorschap, maar is niet hetzelfde. Curatele kan ook niet samengaan met bewindvoering of mentorschap. De taken van een curator komen overeen met de taken van een bewindvoerder en mentor, maar reiken verder. De curator beslist bij alle handelingen en overeenkomsten. Dus ook bij een verhuizing, bedrijfsbelangen, de aanvraag van een identiteitsbewijs en de aanschaf van een auto. Daarnaast heeft niet de cliënt, maar de curator de uiteindelijke zeggenschap over het wel of niet doorgaan van de handeling of overeenkomst.

Waarom een curator van Reeling?

Een ondercuratelestelling is een maatregel met vergaande gevolgen. Degene die onder curatele gesteld wordt, raakt de (financiële en juridische) zeggenschap over zijn leven kwijt. Het mag duidelijk zijn dat iemand ook niet zomaar onder curatele gesteld kan worden. Voor Reeling is het curatorschap een uiterst zorgvuldige taak met veel verantwoordelijkheden. Omdat Reeling werkt voor een specifieke doelgroep hebben wij vaker dan gemiddeld te maken met onder curatele stelling vanwege een verstandelijke beperking of psychische problemen.

“Dankzij de hulp van Reeling kon de financiële uitbuiting van mijn tante worden gestopt!”

Wat kost de hulp van een curator?

De curator wordt betaald door degene die de curatele nodig heeft. De tarieven voor curatele worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als een cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kan door de curator bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden om de kosten voor curatele geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.

Hoelang duurt een curatele?

Binnen de doelgroep van Reeling wordt de curatele meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Op voorhand is namelijk lastig in te schatten wanneer de (psychische) gezondheidssituatie weer optimaal is en eventuele financiële problemen zijn opgelost. De curatele wordt periodiek geëvalueerd en duurt zo lang als het nodig is. Gaat het beter en kan de cliënt zelf zijn zorgbelangen en financiële belangen weer behartigen, dan dienen we  een opheffingsverzoek bij de kantonrechter in. Het is ook mogelijk om de curatele om te zetten in bewindvoering en/of mentorschap.

Zijn er altijd schulden bij curatele?

Nee, het merendeel van onze cliënten heeft geen schulden. Een betalingsachterstand of schuld is geen reden (meer) om curatele aan te vragen. Als er toch schulden zijn, komt dat vaak omdat de cliënt psychisch niet in staat is om zijn financiën te regelen. De curator brengt de schulden in kaart, bewaakt de beslagvrije voet en regelt een eventuele aanvraag voor schuldhulpverlening.

Wat gebeurt er bij overlijden met curatele?

De curatele eindigt bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. De kantonrechter heeft dan geen andere bemoeienis meer dan een laatste financiële verantwoording in ontvangst te nemen.  Daarom zien de curatoren van Reeling het als één van hun taken om tijdens de curatele de wensen van de cliënt met betrekking tot de laatste levensfase en de periode daarna in kaart te brengen. Uiteraard inclusief het financiële plaatje.

Meer weten over de curatoren van Reeling?

Neem contact met ons op, lees een interview met curator/mentor Josephine of kijk de website van de rechtspraak.