Privacy

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de volgende entiteit:

Reeling Bewindvoerders ’s-Hertogenbosch B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, met vestigingen in Rosmalen, Eindhoven en Sittard, KvK-nummer 14113755,

Hierna te noemen: Reeling.

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor u als cliënt het één en ander veranderd. Zo heeft Reeling zijn Privacyverklaring aangepast. Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.

Reeling verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. De verwerking van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitoefening van onze taak als (testamentair) bewindvoerder, mentor of curator dan wel worden uw gegevens verwerkt in de uitoefening van een overeenkomst of als gevolmachtigde. Uiteraard gaat Reeling zorgvuldig om met uw gegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens Reeling verwerkt.

Contactgegevens:

website:              www.reeling.nl
postadres:          Postbus 617, 5201 AP ’s-Hertogenbosch
e-mailadres:      administratie@reeling.nl
telefoon:            088-6442073

Rechtsgrond voor de verwerking en het doel van de verwerking

Wettelijke verplichting
Ten aanzien van de cliënten is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging, te weten curatele, bewindvoering en/of mentorschap. Per cliënt is er een beschikking aanwezig waaruit de wettelijke vertegenwoordiging blijkt. Alle gegevens welke worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de uitoefening van de taken als wettelijk vertegenwoordiger.

Toestemming
Daarnaast kan er sprake zijn dat u geen cliënt bent, maar dat u toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld de afwikkeling van een nalatenschap door Reeling als gevolmachtigde of executeur of als contactpersoon van een cliënt.

Overeenkomst
Reeling kan tevens in de uitvoering van een overeenkomst met u uw persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld hiervan is inkomensbeheer.

Wanneer u uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens aan Reeling verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met deze Privacy Verklaring. Indien u de noodzakelijke persoonlijke- en/of vermogensrechtelijke gegevens niet verstrekt, is het voor Reeling onmogelijk zijn taak als wettelijk vertegenwoordiger of opdrachtnemer uit te oefenen.

De volgende gegevens van cliënten worden door Reeling verwerkt:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer(s)

Reeling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënt:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie geldig identiteitsbewijs
 • Stukken inzake inkomen, uitgaven en schulden (enkel bij bewind of curatele)
 • Stukken inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de wettelijke vertegenwoordiging (enkel bij mentorschap of curatele).
 • Overige persoonsgegevens welke nodig zijn voor het uitoefenen van de werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger.

Delen met anderen

Reeling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reeling legt verantwoording over het (testamentair) bewind, mentorschap of curatele dan wel als gevolmachtigde af aan de cliënt en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders overeenkomen of afgesproken. Indien dit wel het geval is, is dit vastgelegd in een aparte overeenkomst. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Indien u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – kunnen beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Bewaarplicht

Reeling bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of- in het geval van een wettelijke bevoegdheid – wij niet door de kantonrechter zijn benoemd. Indien er sprake is van bewindvoering, mentorschap of curatele zal Reeling uw gegevens maximaal zeven jaar bewaren. Dit is de wettelijke bewaartermijn waaraan Reeling zich dient te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: administratie@reeling.nl of naar Postbus 617, 5201 AP ’s-Hertogenbosch. Binnen een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Klachtrecht

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Wet Huis voor Klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@cohedron.nl onze klokkenluidersregeling opvragen. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan.

Cookies

Geautomatiseerde besluitvorming

Reeling maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Reeling werkt met de softwaresystemen 2Work, Onview en OpenDis. Er is een verwerkersovereenkomst aanwezig.

2Work wordt gebruikt voor het beheren van de gegevens van cliënten, het verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan cliënt en rechtbank.

OpenDis wordt gebruikt voor de digitale opslag van alle cliëntgegevens en de correspondentie met derden alsmede als archief.

Onview wordt gebruikt als cliëntenportaal. In het cliëntenportaal kan de cliënt dagelijks de bij- en afschrijvingen inclusief saldo van de beheerrekening bekijken. Andere bankrekeningen bij ABN-AMRO en ING zijn tevens zichtbaar.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring heeft versienummer 1.3 en treedt in werking per 1 maart 2019.

Privacy verzoek